بازرسي حين نصب و راه اندازي جرثقيل

بازرسي در حين نصب پس از Final Assembly و قبل از قرار گرفتن در سرويس طبق استانداردهاي BS 466 و FEM و CMAA صورت مي پذيرد .
بازرسي در حين نصب و راه اندازي پس از بازرسيهاي صورت گرفته در محل كارخانه انجام مي پذيرد .

در بازرسي حين نصب موارد زير مي بايست رعايت گردند :
1- پس از حمل اجزاء جرثقيل به سايت مي بايست بسته بندي جرثقيلها درحضور نماينده شركت بازرسي باز شوند و قبل از نصب مي بايست تير حمالها ، ريلها ، توازي ريلهاي حركت طولي ، وضعيت راهروها (Walk Way ) و نردبانهاي دسترسي (BS 4211 ) مورد بازرسي قرار گيرند . اگر در هنگام حمل و نقل مواردي از قبل آسيب ديدن رنگ ، اعوجاج پل يا هر گونه ايراد ظاهري مشاهده گردد مي بايست برطرف گردد
2- تستهاي عايق : پس از نصب قبل از اتصال جرثقيل به منبع انرژي ، ميزان عايق سيستمهاي الكتريكي بايد تست گردد و تمام فاز ها بايد براي تمام اجزاء سيستم و اجزاء حركـتي چـك گردند . مقاومت عايقي سيـستم هايي كه تسـت مي گردند نبـايد بيش از 0.5 M Ω گردد . اگر لازم باشد جهت جلوگيري از آسيب ديدن اجزاء ديگر در هنگام انجام اين تست مي توان هر يك را بصورت مجزا تست كرد . اگر مقدار اندازه گيري شده كمتر از 0.5 M Ω باشد سيستم هاي تحت تست مي بايست جدا شوند . پس از جدا كردن اجزاء نبايد مقاومتي كمتر از 0.5 M Ω نشان دهند .
3- بررسي سيستم Earth : در اين حالت بايد مقاومت Earth هر دستگاه تست گرددتا بيش از 0.5 Ω نباشد .
4- تستهاي عملكردي (Functional Tests ) : وقتي جرثقيل به منبع انرژي وصل شد بايد تستهايي جهت اطمينان از صحت عملكرد كنترلها ، سوئيچها ، كنتاكتورها ، رله ها و ساير وسايل اطمينان حاصل شود . عملكرد و نحوه قرار گيري ترمزها و ليميت سوئيچ ها بايد چك و تست شوند و اطمينان حاصل گردد كه مواردايمني وسيستم هاي اضطراري بصورت صحيح كار مي كنند . عملكردي حركت جرثقيل در رنج عملياتي بايد چك گردد .
5- تستهاي اضافه بار ( Overload Tests ) : در حالت كلي جرثقيل طوري بايد تست گردد كه هر جزء بالابرنده و جرثقيل در حالت كلي بايد با بار % 125 ( SWL ) تحمل داشته باشد . در طول تستها حركتهاي جرثقيل بايد به شرح زير تست گردد .
a) اجزاء بالابرنده (Lifting Units ) : درام هاي اجزاء بالابرنده مي بايست داراي چرخشي در جهتي كه هم داندانه ها چرخدنده ها كه تحت شرايط اضافي بار تست شده اند قرار داشته باشد .
b) ترولي : ترولي مي بايست از يك انتهاي پل به انتهاي ديگر متصل باشد .
c) حركت طولي ( Long Travel ): جرثقيل به اندازه كافي بايد حركت داده شود تا اطمينان حاصل گردد كه هر دندانه چرخدنده حركت طولي در حالت اضافه بار تحمل مي كند .
6- پس از انجام تستها مي بايست از عدم وجود ترك ، دفرمگي ، آسيب ديدگي رنگ كه عملكرد و ايمني جرثقيل را تحت تاثير قرار مي دهد اطمينان حاصل كرد و بايد مطمئن شد كه هيچيك از اتصالات و پيچها باز نمي باشند .
7- تست خيز ( Deflection Test ) : تست خيز بايد بر روي پل جرثقيل صورت پذيرد و ميزان خيز نبايد از 1/750 span بيشتر شود .
8- تستهاي عملكردي ( Performance Test ) : تستهاي عملكردي مي بايست در تمام جهات حركت جرثقيل با استفاده از SWL صورت پذيرد تا پس ار انجام اين تستها مطمئن شد كه كليه قطعات مي توانند در سرعتهاي تعيين شده و تلرانسهاي مجاز حركت كنند ، اين تلرانسها مي تواند 10%± ولتاژ و فركانس طراحي مي باشد .
در هنگام اين تستها مي بايست عملكرد صحيح مكانيزمها و ترمزها مشخص گردد .اين تستها بايد بر اساس دستورالعمل سازنده صورت پذيرد

9- ماركينگ ( Marking )
I. ميزان بار مجاز (Safe Working Load ) : بر روي پل بايد ميزان بار مجاز نوشته شود بطوريكه از پايين جرثقيل قابل مشاهده باشد . ميزان بار مجاز و تناژ جرثقيل نيز بر حسب تن يا كليوگرم ذكر گردد . اگر بيش از يك بالابر بر روي جرثقيل نصب شده باشد بايد ظرفيت هر يك بر روي پل جرثقيل نوشته شود كه از پايين قابل خواندن باشد .

II. مشخصات جرثقيل) ( Crane Identification : جرثقيل مي بايست بصورت دائمي داراي مشخصات زير باشد كه بر روي پل نوشته شده باشد .
a) نام شركت سازنده و آرم اختصاري شركت
b) شماره سريال سازنده
c) سال ساخت جرثقيل
d) گروه كاري جرثقيل
e) گروه كاري هر مكانيزم بايد مشخص شود

هرگونه تعمير يا تعويض قطعات بايد براساس دستور العمل تعميرات سازنده صورت پذيرد

10 – اطلاعات فني (Technical Information ) : سازنده مي بايست قبل از تحويل جرثقيل مدارك فوق را آماده سازد :
a) كليه نقشه ها كه نشان دهنده جرئيات كليه ابعاد و اندازه ها باشد .
b) نقشه هاي سيم كشي ها
c) دستورالعمل كار با جرثقيل و تعميرات

11- گواهينامه هاي تست : كليه گواهينامه ها مربوط به اجراء جرثقيل مي بايست در اختيار خريدار قرار گيرد .