اصطلاحات رایج در حمل کانتینر چیست؟

خطوط کشتي‌راني منظم
خطوط کشتي‌راني LINER، به شرکت‌هايي اطلاق مي‌شود که، داراي کشتي، و برنامه‌ي منظم حمل هستند، و ميان بنادر معيني، تردد دارند. در خطوط منظم، کشتي، دريک مسير معين، و با برنامه‌ي زماني از پيش تعيين‌شده، کالا يا مسافر، حمل مي‌کند.
مهم‌ترين بخش سازماني در اين شرکت‌ها، «اداره‌ي خط» است، که درواقع، مسوليت عمليات و سودآوري خط، همين‌طور، برنامه‌ي تردد کشتي‌ها، اداره‌ي نماينده‌گي‌ها، يا شعب خارج از کشور، و وظايفي مشابه را، برعهده دارد. اداره‌ي يک خط، وظيفه و کار دشواري است، و مستلزم تبادل انبوهي از اطلاعات، و تهيه‌ي اسناد حمل، براي صدها محموله، در هر سفر است.
خطوط منظم کشتي‌راني، حمل‌کننده عمومي (Common carrier)، به‌حساب مي‌آيند، و ممکن است، عضو يک کنفرانس، يا اتحاديه‌ي کشتي‌راني باشند.
خط کشتي‌راني، برنامه‌ي زماني خود را، آگهي مي‌کند، و به‌طور معمول، هر کالاي مناسبي را، به‌شرط داشتن فضاي خالي، قبول مي‌کند. در خطوط منظم باري، بيش‌تر، کشتي‌هاي رو-رو (RO-RO)، کانتينربر (Container carrier)، و کالاي عمومي (General cargo)، فعال هستند.

ويژگيهاي خطوط کشتي‌راني منظم (Liner)
?ـ بنادر مبدا، بين سفر، و مقصد، از قبل مشخص شده است.
?ـ برنامه‌ي سفر، زمان ورود و خروج، به، يا از بنادر، پيشاپيش، پيش‌بيني، و به عموم، اطلاع داده مي‌شود.
?ـ در خطوط منظم، تمام فضاي بارگيري، به يک صاحب کالا، اختصاص نمي‌يابد، بلکه کالاهاي متفاوت، متعلق به صاحبان مختلف، فضاي انبارهاي کشتي را، پر مي‌کند.
?ـ دريک مسير، اغلب، چند کشتي، از يک شرکت، فعال هستند، و يکي پس از ديگري، با فواصل زماني مشخص، بنادر موردنظر را، تحت پوشش قرار مي‌دهند.
?ـ کشتي‌هاي خطوط، در بنادر تحت پوشش، هر دو عمل تخليه و بارگيري را، انجام مي‌دهند.
?ـ هزينه‌هاي جاري خطوط کشتي‌راني، به‌مراتب، بيش‌تر از کشتي‌هاي اجاره‌ي سفري و زماني است. خطوط کشتي‌راني بزرگ، به‌منظور کاهش هزينه‌ها، سعي مي‌کنند تا، تعداد بنادر تحت پوشش خود را، کاهش دهند.
?ـ گرداننده‌گان خطوط کشتي‌راني منظم، ممکن است صاحب کشتي، اجاره‌کننده‌ي کشتي، از صاحبان ديگر، يا خريدار فضاي بارگيري، بر روي کشتي‌هاي خطوط ديگر، باشند.
?ـ مشتريان خطوط کشتي‌راني، فرستنده‌گان کالا (shippers)، هستند.
?ـ فرستنده‌گان کالا (shippers)، ممکن است بارفرابر (Freight forwarder)، حمل‌کننده‌گان بدون کشتي (NVOC)، يا صاحب کالا باشند.
ـ درمقابل کشتي‌هاي داراي برنامه‌ي منظم (LINER)، کشتي‌هاي گذري TRAMP، هستند، که برنامه‌ي منظمي ندارند، و بين بنادر مشخص، رفت‌وآمد نمي‌کنند. از اين کشتي‌ها، بيش‌ترف درحالت اجاره، يا اجاره‌ي دربست (CHARTER)، استفاده مي‌شود.