مراحل حمل ونقل کانتینری

حمل ونقل کانتينري مراحل مختلف زير را پشت سر گذاشته است.

مرحلة اول : جايگزين شدن کشتي هاي کانتينري به جاي کشتي هاي حمل کالاهاي عمومي که منجر به ايمني بيشتر وجلوگيري از صدمه ديدن وکاهش تعرفة بيمه کالا گرديد .

مرحلة دوم : کاهش هزينه حمل ونقل کانتينر به دليل افزايش ظرفيت حمل کشتي هاي کانتينر بر و نيز افزايش سرعت آنها بود .

اگر چه امروزه کشتي هاي کانتينر بر پا نا ماکس با ظرفيت بيش از TEU 9000 در حمل ونقل دريايي دنيا فعال هستند ولي گزارش ها حکايت از آن دارد که پس از کشتي هاي پانا ماکس بزودي کشتي هايي با ظرفيت بيشتري بنام سوئز ماکس و مالاگا ماکس وارد حمل ونقل دريايي کانتينري خواهند شد. کشتي هاي کانتينر بر با ظرفيت TEU 12500 با آبخور 5/14 و عرض بيش از 50 متر که قادر خواهند بود از کانال سوئز عبور کنند و به همين دليل آنان را سوئز ماکس ناميده اند ظرفيت سوئز ماکس به نسبت پانا ماکس هاي موجود بيش از 30% خواهد بود ،‌ولي اعجاب انگيز تر کشتي هايي با ظرفيت TEU 18000 مي باشند که درحال ساخت بوده وبا آبخوري درحدود 21 متر قادر مي باشد از تنگه مالاگا بگذرند و اصطلاحاً به آنها مالاگا ماکس گويند،مالا گا ماکس ها در مقايسه با پانا ماکس ها از ظرفيتي حدود دو برابر برخوردار مي باشند .

درمنطقه اي که ما زندگي مي کنيم بنادر جبل علي و رشيد در امارات و شهيد رجائي بندرعباس بعنوان بنادر تخليه وبارگيري کانتينري به شمار ميروند ، دو بندر پر ترافيک امارت يعني جبل علي و رشيد تا پايان سال 2005 نزديک به ميليون ها کانتينر تخليه کرده اند. بندر شهيد رجائي ايران از رده 94 جهان از لحاظ کانتينري ظرف چند سال گذشته به رده 65 صعود کرده است که باتوجه به طرح توسعة اين بندر که بين 5-3 سال آينده اجراء خواهدشد ظرفيت کانتينري آن از TEU 5/1 ميليون به TEU 5/5 خواهد رسيد درسالهاي گذشته حدود 70%‌ از کالاهاي کانتينري ايران وارد بنادر امارات مي شدوتنها چيزي حدود 30% مستقيماً وارد بنادر ايران ميگرديد ،‌خوشبختانه با تلاش هايي که درچندسال اخير در بنادر کشور و بويژه بندر شهيد رجائي انجام شده است درحال حاضر تنها 30% از کالاهاي کانتينري کشور از طريق جبل علي امارات وپس از بارگيري مجدد وارد بنادر کشور مي شود، به عبارت ديگر با توسعه خطوط لاينري دربنادر کشور ،‌ما شاهدآن هستيم که بيش از 70% کالاهاي کانتينري کشور ،‌مستقيماً وارد بنادر ايران بويژه بندر شهيد رجائي ميگردد ،‌اميد است باتوجه به قرار گرفتن کشور در مسيرهاي اصلي ترانزيتي از جمله کريدور شمال – جنوب وکريدور شرق به غرب وهمچنين موقعيت ژئو پلتيکي ايران ،‌ما شاهد افزايش چشمگير عمليات تخليه وبارگيري کالاهاي کانتينري در بنادر کشور باشيم

* آشنايي با اينکه حمل با کانتينر داراي چه مزايايي مي باشد و شناخت انواع مختلف آن
* آشنايي با شيوه هاي تخليه و بارگيري در کانتينر
* آشنايي با انواع کشتي هاي مخصوص حمل در حمل کالا با کانتينر
* آشنايي با خسارت وارده به کانتينر
* آشنايي با ترمينالهاي کانتينر در مبادي ورودي ايران

آشنايي با اينکه حمل با کانتينر داراي چه مزايايي مي باشد و شناخت انواع مختلف آن

پيشرفت تکنولوژي در زمينه حمل و نقل باعث گرديده تا متصديان حمل و نقل تمام سعي و کوشش خود را بکار برند تا محمولات سريعتر و سالمتر به مقصد برسد.يکي از اين پديده ها که باعث تسهيل حمل و نقل بين المللي مي گردد حمل کالا بوسيله کانتينر( Container)است.اصولا استفاده از کانتينر از اواسط دهه ???? رايج گرديد.اصولا کانتينرهاي استاندارد از سال ???? به بعد وارد بازار حمل و نقل گرديده و مورد استفاده قرار گرفت و باعث شد تا هزينه هاي حمل و نقل و بسته بندي کاهش پيدا کند.