کانتینراستفاده از كانتينرهاي 20 و 40 فوت در حمل و نقل از بقيه سايزها شايعتر مي باشد . به كانتينرهاي با ارتفاع 8.5 فوت ، كانتينر استاندارد اطلاق ميگردد .

نياز به كانتينرهاي با حجم زياد (High cube Container) يا به اصطلاح hicube در حال افزايش مي باشد ، كه شايعترين از اين نوع با ارتفاع 9.5 فوت مي باشند .

نوع ديگيري از كانتينرها به نام نيم ارتفاع (half height container) وجود دارند ( ارتفاع 4.25فوت) كه باري بارهاي سنگين مثل ميله ها و شمشهاي فولادي طراحي شده اند كه وزني دو برابر كانتينرهاي معمولي در واحد سطح را تحمل ميكنند .

از كانتينرهاي عمومي (general purpose or dry cargo) با سايز هاي استاندارد 8.5*20 ، 8.5*40 ، 9.5*40 فوت به طور وسيعي استفاده ميگردد .

Capacity

ظرفيت كانتينر ، حجم مكعبي مي باشد كه يك كانتينر ميتواند در خود جاي دهد .عبارت cube خيلي اوقات به حجم مكعب محموله اشاره دارد . ظرفيت كانتينر از طريق محاسبه حجم دروني كانتينر محاسبه ميگردد .

Rating

عبارت است از حداكثر وزن خالص كه عبارت است از حداكثر وزن مجاز كانتينر به علاوه محتوياتش . اين نرخ براي كانتينرهاي 20 فوت dry cargo برابر 24تن و براي كانتينرهاي 40فوت و hicube برابر 30.48تن مي باشد .

Tare Mass

عبارت است از وزن كانتينر خالي به علاوه كليه متعلقات و تجهيزات مورد نياز متصله به كانتينر جهت كاركرد نرمال .

اين وزن به دليل روشهاي متفاوت ساخت و مواد مورد استفاده ممكن است ، ثابت نباشد .


8.5*20فوت     1.8تن تا 2.4تن
8.5*40فوت     2.8تن تا 4 تن
9.5*40فوت     3.9تن تا 4.2 تن

Payload

حداكثر وزن مجاز قابل بارگيري در كانتينر مي باشد ( كه شامل بسته بندي و الزامات محافظتي بار كه جزو متعلقات نرمال كانتينر نمي باشند هم ميگردد ) از اينرو :

Payload =  rating - tare mass

بار مجاز معمول در كانتينر 20 فوت 17.5تن يا كمتر و براي 40فوت 24 تن مي باشد

مقادير Payload , rating و Tare mass كانتينر بر روي ديواره آن نصب ميگردد

هر كانتينر داراي يك كد شناسايي يا شماره كانتينر مي باشد ( 4 كاراكتر مشخص كننده مالك يا استفاده كننده از آن و 7 كاراكتر عددي مشخص كننده كانتينر ) اين مشاره در ديواره خارجي و داخلي كانتينر ثبت گرديده است

شماره كانتينر براي ساده تر شدن رديابي كانتينر و محموله در بارنامه ثبت ميگردد

حمل با كانتينر

استفاده از كانتينر براي حمل و نقل ف فرايند بارگيري و تخليه را اسان مي نمايد . براي بارگيري و تخليه كانتينرها معمولا از جرثقيل استفاده ميگردد كه براي كانتنرهاي 20 فوت و كوچكتر ميتوان از ليفتراك نيز استفاده نمود

حدود 100 ميليونTEUيا 20feer equivalent unit در سال از بنادر مختلف جهان جابه جا ميگردد

امروزه كشتي ها بزرگتر و سريعتر مي باشند ، بوي‍ژه آنهايي كه مسافت طولاني را طي ميكنند ، سرعت كشتي ها براي مسافتهاي كوتاه عموما زير 20knot  مي باشد . knot  واحد سرعت كشتي مي باشد كه برابر 1 مايل دريايي بر ساعت ( 1 ميل دريايي برابر 1852متر مي باشد ) است . بنابراين كشتي با سرعت 20knot برابر 37 كيلومتر بر ساعت سرعت دارد .

كشتي هاي كانتينر بر در محدوده 20 تا 23knot ميتوانند از 2000 تا 3000TEUs را حمل كنند . بعضي از 24knot ها ميتوانند از 4000 تا 49000TEUs را حمل كنند .

طول كشتي ميتواند در حدود 900فوت (275متر) و عريضترين قسمت آن در حدود 125فوت (38 متر)  باشد .

راحتي كانتينر در حمل چند وجهي

كانتينر براي اسودگي حمل و نقل كالا بدون بارگيري مجدد مياني طراحي شده است . در حمل چند وجهي (MultiModal Transport ) حداقل از دو يا بيشتر وش حمل استفاده ميگردد ، به عنوان مثال كالا با كشتي از بندر مبدا به بندر مقصد حمل ميگردد و از آنجا توسط كاميون به دست خريدار ميرسد .

سايز و تعداد كانتينر

وزن و حجم محموله بر روي سايز و تعداد كانتنرهاي مورد استفاده تاثير ميگذارد . در محاسبه سايز و تعداد كانتنرهاي مورد نياز بايستي موارد زير را در نظر داشت

استفاده از كانتنر 40فوتhicube محدوديتهاي زير را به همراه دارد

    همه شركتها و خطوط كشتيراني كانتينر hicube ندارند

    در مناطقي مانند تونلها و زير گذرها محدوديت قانوني حداكثر ارتفاع وجود دارد

    هزينه حمل كانتنرهاي hicube از كانتينرهاي استاندارد بيشتر است

بعضي از شركتهايي كه كانتينر hicube دارند در زير آمده اند :


        APL (U.S.A.)
        Evergreen (Taiwan)
        Hanjin (South Korea)
        Hapag-Lloyd (Germany)
        "K" Line (Japan)
        Maersk (Denmark)
        NYK (Japan)
        OOCL (Hong Kong-Taiwan)
        Sea-Land (U.S.A.)

    جدول ابعاد و حجم كانتينرها :

Recommended
load
Volume
Cubic
Meter     Recommended
load
Volume
Cubic
Feet     Cubic
Meter     Cubic
Feet     Height     Width     Lenght     Nominal
Dimention

   
   
   
    8' 6"     8'    
20'
    External

   
   
   
    2.591m     2.438m    
6.096m
   

    1000    
    1170     7' 10"     7' 8.625"     19' 4.25"     Internal
28    
    33.131    
    2.388m     2.353m     5.899m    

   
   
   
    8' 6"     8'     40'     External

   
   
   
    2.591m     2.438m     12.192m    

    2050    
    2385     7' 10"     7' 8.625"     39' 5.375"     Internal
58    
    67.535    
    2.388m     2.353m     12.024m    

   
   
   
    9' 6"     8'     40' hicube     External

   
   
   
    2.896m     2.438m     12.192m    

    2350    
    2690     8' 10"     7' 8.625"     39' 5.375"     Internal
66    
    76.172    
    2.692m     2.353m     12.024m