انواع گوناگون کانتینر

1 -کانتينر براي حمل کالاي متفرقه (General cargo container)
2 - کانتينر هاي روباز(Open top containers)
3 - کانتينر هايي که پهلوي آنها باز است.(Open side containers)
4 - کانتير با ابعاد بزرگ ( High-cube contanier )
5 - کانتينر هايي که رو و پهلوي آنها باز است.(Open top,Open side containers)
6 - کانتينر هايي که رو پهلو و پشت آنها باز است.( top, Open side ,Open end containers Open )
8 - کانتينر هاي يخچالي (Refrigerated containers)
9 - کانتينر هاي عايق دار(Insulated containers)
10- کانتينر هاي حرارتي(Heated containers)
11- کانتينر هاي مخزني(Tank containers)
12 - کانتينر هاي مخصوص حمل مايعات
13 - کانتينر هاي مخصوص حمل گاز فشرده
14 - کانتينر هاي مخصوص حمل کالاي فله (Bulk cargo containers)
15 - کانتينر هاي کفي (Platform containers)
16 - کانتينر هاي داري تهويه (Ventilated containers)
17 - کانتينر هاي سوپر رک (Super Rack Containers)
18- کانتينر هاي ازپهلو باز(flat containers)

مسئوليتهاي متصدي حمل ونقل ويا مالکين کشتي حسب وظيفه ونقشي که درکار حمل و نقل کانتينر دارند متفاوت است.اگرمالکين کشتي صرفا به عنوان يک متصدي حمل و نقل دريايي براي حمل و نقل کالا به خارج از کشور اقدام مي نمايند مسئول نخواهد بود زيرا کانتينر در يد اختيار او قرار ندارد.اما شرکت هاي حمل و نقل کانتينري بزرگي وجود دارند که کليه خدمات را ارائه ميکند وحمل و نقل کانتينرها با کشتي هاي آنها صورت مي پذيرد داراي مسئوليت هستند.به هر حال تعيين مسئوليت هاي متصدي حمل با توجه به وسايل حمل چند گانه مشکل است .مثلا چنانچه کانتينر از طريق زميني حمل شود مسئوليت براساس شرايط(C.M.R) ميباشد.
«معاهده مربوط به قرار داد حمل و نقل کالا از طريق جاده ايي که بنام CMR معروف گرديد در 19 ماه مه سال1956 در ژنو به تصويب رسيد.»