دستورالعمل بازرسي ايمني و فني جرثقيلهای سقفی و دروازه ای

در اين قسمت رعايت موارد ايمني ، تعيين ويژگيهاي طراحي ، ساخت نصب و راه اندازي جرثقیل و بازرسيهاي دوره اي و روشهاي آزمون مربوط به جرثقيل ها مورد بررسی قرار می گیرد كه عموماٌ اين ويژگيها مشترك مي باشند .

بازرسي در مراحل ساخت و نصب و كاركرد و بازرسيهاي دوره اي در بردارنده مزاياي زير خواهد گرديد :

· خريدار در جريان كليه عمليات ساخت جرثقيل و پيشترفت مرحله به مرحله پروژه قرار مي گيرد .

· سازنده موظف به رعايت كليه ضوابط استاندارد و رفع عيوب مي گردد .

· علاوه بر كنترل كيفيت از جانب واحد كنترل كيفيت شركت سازنده ، كنترلي مضاف توسط شركت بازرسي فني صورت مي گيرد . اين كنترل ها ، شامل تست هاي مخرب و غير مخرب ، آناليبز مواد اوليه ، مطابقت اقدام وارداتي طبق SPEC و استانداردهاي معتبر ملي و بين المللي و مواردي از اين قبيل .

· در پايان اينكه انجام بازرسي در كليه مراحل باعث كاركرد ايمن و مطلوب جرثقيل و آرامش خاطر كاربر خواهد گرديد .

عمليات بازرسي فني از شروع تا اتمام در سه مرحله صورت مي گيرد .

1. بازرسي فني حين ساخت

2. بازرسي فني حين نصب

3. بازرسي فني دوره اي