کانتینر چیست ؟

کانتينراسيون(containerization) تکنيک يا عمليات قرار دادن محموله ها، در کانتينرهاي داراي يک شکل و اندازه براي حمل و نقل است که اين کانتينرها قابل استفاده مجدد هستند بطور خلاصه حمل کالا با کانتينر و يا قرار دادن در کانتينر تعريف مي شود.

محموله ها گاهي ممکن است در شکل و اندازه هاي غير متعارف و متفاوتي باشند اما وقتي درون کانتينرها قرار گرفته و حمل مي شوند، مي توان آنها را بصورت يک واحد منفرد حمل کرد که در نتيجه مزاياي بسياري را براي حمل آسانتر فراهم مي کنداين امر شامل کاهش هزينه و زمان نيز مي شود

کانتينراسيون همچنين امکان حمل و نقل چند وجهي (ترکيبي) را هم ممکن مي سازد يعني حمل کل مسير از مبدا تا مقصد با استفاده از روشهاي گوناگون حمل و نقل مانند جاده اي، ريلي، دريايي و هوايي امکان پذير است و همچنين مي توان از ترکيب اين روشها استفاده کرد پيش از کانتينراسيون، کالا بايد طي مراحل تکراري کم کم در کاميون بارگيري مي شد و سپس به بندر حمل شده و دوباره به همان طريق از وسيله حامل تخليه شده و به دوباره در کشتي بارگيري مي شد اين روند يک فرآيند طاقت فرسا بود و زمان زيادي لازم داشت و لازم بود کشتي ها از ?? روز قبل در بندر حضور داشته باشند تا فرآيند تخليه و بارگيري کامل شود. با عرضه کانتينراسيون، فرستندگان شروع به چيدن کالاهايشان در کانتينرها و تحويل آنها به محوطه چيدمان کانتينرهاي بندر براي ارسال کردند. کشتي هايي که به بندر مي رسيدند مي توانستند بسته به تعداد کانتينرهاي حمل شده توسط آنها طي يک الي دو روز اقدام به تخليه و بارگيري کانتينرها کرده و به سفر خود ادامه دهند.

مابق با موسسه استاندارد بين المللي (ISO که يک سازمان بين المللي است که از نمايندگان سازمان هاي استاندارد ديگر کشورها جهت اتخاذ استانداردهاي يکسان در ?? فوريه سال ???? بوجود آمده است) يک کانتينر حمل محموله عبارت است از : “يکي از تجهيزات حمل و نقل که جهت تسهيل حمل کالاها بوسيله يک يا چند روش حمل و نقلي بدون بارگيري واسطه اي بکار مي رود.”

کانتينرها داراي انواع و اشکال مختلفي هستند. پيشنهاد و توصيه ايزو کانتينرهايي با طول ??، ??، ?? و ?? فوت است اما رايج ترين نوع کانتينرها ?? و ?? فوتي هستند. اما در حال حاضر چند خطوط کشتيراني آغاز به استفاده از کانتينرهاي ?? فوتي کده اند عرض يک کانتينر هميشه هشت فوت( ??/? متر) و استاندارد ارتفاع ?/? فوت (??/?متر) و ?/? فوت (??/?متر) است.