سيم کشی آیفون تصویری

سيستم آیفون تصویری کوماکس برای برقراری ارتباط از یک بستر سيمی چهار رشته ای بهره می گيرد . این بستر چهار سيمی به صورت پيش فرض از چهار رنگ قرمز ، آبی ، زرد و سفيد تشکيل گردیده است .

ترمينال شماره سيم رنگ سيم عملکرد

١ قرمز انتقال صدا (از مانيتور به پنل)

٢ آبی منفی ( ١٢ ولت DCکه برای راه اندازی پنل از مانيتور ارسال می گردد

٣ زرد مثبت ( ١٢ ولت DC)که برای راه اندازی پنل از مانيتور ارسال می گردد

۴ سفيد انتقال تصویر (از پنل به مانيتور (از پنل به مانيتور)

علاوه بر کاربرد های عنوان شده در بالا برای سيم ها ، آنها دو نقش دیگر را نيز عهده دار می باشند :

- اتصال سيم های قرمز و آبی توليد زنگ می نماید .

- اتصال سيم های قرمز و زرد باعث تحریک رله درب باز کن می شود .(این اتفاق فقط وقتی میافتد که روی مانيتور تصویر داشته باشيم)

جهت راه اندازی سيستم یک واحدی بایستی مطابق نقشه سيم ها را متصل نمائيد .

شایان ذکر است که اگر فقط چهار سيم رنگی بين پنل و مانيتور را به صورت رنگ به رنگ به هم متصل کرده و مانيتور را به برق شهر متصل نمائيم ارتباط صوتی و تصویری برقرار می شود ولی امکان بازکردن در وجود نخواهد داشت .توجه داشته باشيد همانطور که در شکل نيز ملاحظه می نمائيد در پشت مانيتور سه محل ورود سيم(سوکت) وجود دارد .محل اول برای اتصال به پنل ، محل دوم جهت ارتباط داخلی (اینترکام) که بهمنظور برقراری ارتباط بين دو گوشی تصویری و یا بين یک گوشی تصویری و یک گوشی صوتی به کار

می رود . در نهایت سومين محل جهت اتصال حافظه می باشد که در صورتی که از حافظه استفادهنمی شود بایستی پایه های ٣ و ۴ توسط جامپر ارائه شده اتصال کوتاه شود . در صورت عدم اتصال کوتاه این پایه ها تصویر قطع خواهد شد .توضيح در خصوص نصب مانيتور و پنل در ابتدا به ارائه توضيح در خصوص نصب پنل می پردازیم :برای نصب پنل ابتدا قوطی مربوطه را درون دیوار به نحوی جاسازی می نمائيم که لبه آن همسان با لبه دیوار باشد (بدیهی است در صورت عدم امکان استقرار قوطی به صورت توکار می توان آن را با

استفاده از چهار عدد پيچ و رولپلاگ به صورت روکار نصب نمود) .در صورت نصب به صورت توکار ، دقت نمائيد که قبل از استقرار کامل قوطی سيم ها وارد قوطی شده باشند . پس از نصب کامل قوطی حالا نوبت به سيم بندی پنل می باشد.بر روی پنل و در قسمت بالایی آن یک ترمينال چهار کانال جهت بستن سيم ها وجود دارد که در زیرآنها اعداد ١ تا ۴ درج شده است . سيم هایی که از سمت مانيتور آمده است را به ترتيب زیر به پنل می بندیم

:١- سيم قرمز : ترمينال شماره ١

٢- سيم آبی : ترمينال شماره ٢

٣- سيم زرد : ترمينال شماره ٣

۴- سيم سفيد : ترمينال شماره ۴

نهایتاً از قسمت پائينی پنل یک زوج سيم خارج شده که مستقيماً به رله دربازکن متصل می باشد .این رله با آمدن فرمان از سمت مانيتور (اتصال کوتاه شده سيم های قرمز و زرد) فعال می شود . برای باز شدن در بایستی این رله در سر راه یکی از سيم هایی که از ترانس به سمت در بازکن می رود قرار گيرد ، در این شرایط سيم دیگر مستقيماً به دربازکن متصل می گردد .

بس از بستن سيم ها می توانيد با استفاده از پيچ های آلنی که به همراه پنل ارائه شده است پنل رابه قوطی نصب شده متصل نمائيد.طریقه استفاده از سيستم درب بازکن تصویری سه کليد بر روی مانيتور وجود دارد که به ترتيب از بالا به ترتيب زیر عمل می نماید :
١- برای مشاهده تصویر گرفته شده از طریق پنل

٢- برای برقراری ارتباط داخلی (اینترکام)

٣- جهت باز کدن درب (فقط در صورتی که تصویر وجود داشده باشد)

در زیر مانيتور نيز سه کليد وجود دارد که به ترتيب از راست به ترتيب زیر عمل می نمایند :
١- کم نور و پر نور کردن تصویر مانيتور
٢- خاموش و روشن کردن مانيتور
٣- کم یا زیاد کردن صدای زنگ مانيتور

عملکرد سيستم به این ترتيب است که پس از فشردن شاسی زنگ روی پنل ، زنگ مانيتور به صدادرآمده و تصویر نيز به نمایش در خواهد آمد . این تصویر ٣٠ الی ۵٠ ثانيه نمایش داده شده و پس از آن به صورت خودکار قطع خواهد شد . در زمانی که تصویر روی مانيتور نمایش داده می شود شما میتوانيد با بر داشتن گوشی مانيتور یک ارتباط صوتی دو طرفه را برقرار نمائيد . در نهایت نيز می توانيد بافشردن کليد روی مانيتور درب را باز نمائيد . شایان ذکر است شما تا زمانی که تصویر بر روی مانيتور وجود دارد می توانيد اقدام به بازکردن درب نمائيد . گفتنی است برای این منظور برداشتن گوشی الزامی نخواهد بود .در زمانی که تصویر نمایش داده می شود شما می توانيد با فشردن کليد نمایش تصویر روی مانيتورزمان نمایش تصویر را تمدید نمائيد .در صورت نياز به قطع ارتباط تصویری شما بایستی گوشی را برداشته و مجدد بر جای آن قرار دهيد .