انواع مهاجرت و دلایل آن

زماني که فردي از مکاني به مکان ديگر چه براي کار و چه براي زندگي نقل مکان مي کند، به اين عمل مهاجرت گفته مي شود. در بيشتر مواقع مردم براي فرار از شرايط نامساعد زندگي تصميم مي گيرند که مهاجرت کنند تا به شرايط بهتري دست يابند. مهاجرت به کانادا

امروزه مهاجرت، رفتن از کشور به کشور ديگري که شهروند آنجا نيست اطلاق مي شود که براي اقامت دراز مدت تصميم به نقل مکان مي گيرند. با وجود اين مهاجرت فصلي کارگران و نيروي کار هم اغلب به عنوان شکلي از مهاجرت به حساب مي آيد. با وجود اين مهاجرت هاي گوناگوني هم وجود دارد که به آنها اشاره کرده ايم.

انواع مهاجرت:
1- مهاجرت فصلي يا موقت و دوره اي يا دائم
2- مهاجرت بلند مدت يا بلند فاصله.
3 مهاجرت تحصيلات و تاهل و شغل و خدمت سربازي
4- مهاجرت سياسي مانند داخلي يا خارجي.
5- مهاجرت اختياري يا اجباري.
6- مهاجرت گروهي يا فردي

امروزه دلايل زيادي براي مهاجرت وجود دارد که مردم را مجبور به مهاجرت مي کند چه به خواست و چه به اجبار ، که تحت هر شرايطي مردم براي تغيير اين کا را انجام مي دهند تا به سطح دلخواهي از زندگي برسند، مردم در طول زندگي براي بهتر شدن شرايط خود دائم در حال تلاش هستند، گاه براي بهبود اين شرايط تن به اين کار مي دهند. با وجود همه اينها موانع و مزايايي هم در مهاجرت وجود دارد که در تصميم گيري براي مهاجرت تاثير بسزايي دارد که در زير به بعضي از علل آن اشاره کرده ايم.

علل مهاجرت:
الف)عوامل آموزشي: که امروزه خيلي ها براي ادامه تحصيل و بالا بردن سطح علمي خود به مکان ديگري مهاجرت مي کنند.
ب)عوامل اقتصادي: با توجه به بالا رفتن سطح بيکاري يا ارائه ي تصوير نادرست از مشاغل سنتي، ماليات و ادغام در بازارهاي ملي مهمترين دليل مهاجرت انسانها از روستا به شهر يا از کشوري به کشور ديگر مي باشد.
ج)عوامل اجتماعي:تماس فرهنگي و فراهم بودن اطلاعات و مناقشات سياسي حکومتي از عوامل اجتماعي مهاجرت مي باشد.
د)عوامل جمعيت شناختي: نا هما هنگي مناطق و بالا رفتن طبيعي جمعيت اساس اين نوع مهاجرت است.

منبع: پيکاپ ويزا