بازرسي ظاهري و چگونگي نگهداري بسته بندي فلزي

1- زنگ زدگي: در سطوح داخلي و خارجي قوطي باعث سوراخ شدن قوطي مي شود و موجبات فساد محتوي آن را فراهم مي کند? که به علت نگهداري طولاني مدت در مناطق مرطوب? سرد کردن بيش از حد قوطي ها و تعريق آنها و... مي باشد.

2- تورم قوطي: گاهي منجر به انفجار قوطي مي شود و در بعضي موارد باعث نشتي درزهاي قوطي مي شود که علتهاي متفاوتي دارد اما خطرناک ترين آنها فساد ميکروبي آن مي باشد? يخ زدگي محتوي آن? تغييرات جوي درمحل توليد و مصرف? واکنشهاي شيميايي بين جدار قوطي و اسيدهاي آلي موجود در غذا و... از ديگر دلايل آن مي باشند.

3- buckling: شکل طبيعي قوطي به صورتي کج از بين رفته و امکان ايجاد نشتي در درزهاي بدنه? سر و کف قوطي افزايش مي يابد.

4- چين خوردگي: معمولاً در سر يا کف و در انتهاي دو طرف ديواره ايجاد مي شود که اندازه گيري آن بصري بوده و وسيله ي دقيقي به منظور اندازه گيري آن وجود ندارد? اما چين خوردگي نبايد در حدي باشد که نشتي ايجاد کند.

5- Dreep? Vee? Lip: که به شکل انحناي عميق? به شکل V و يا لب در محل اتصال سر يا کف به قوطي و در اثر نقص ماشين درب بندي ايجاد مي شود که باعث نشتي مي شود.

6- تورفتگي بدنه: اگر شيبي در درز بدنه حاصل شود? موجب باز شدن درز و نفوذ عوامل فساد به داخل قوطي مي گردد که با پارگي در ناحيه ي برچسب يا Leible ديده مي شود.

7- دواير متحدالمرکز: که در سر و کف قوطي و گاهاً در ديواره ها که حالت ارتجاعي به قوطي داده و باعث افزايش استحکام قوطي مي شود.

8- نشانه گذاري کف قوطي: توسط سازنده ي قوطي انجام مي شود ودر ان نوع لاک توسط سازنده قوطي مشخص شده و بايد هماهنگ با غذاي محتوي آن باشد.
نوع لاک A: مقاوم در محيطهاي اسيدي(مرکبات گوجه فرنگي آلوقرمز توت فرنگي و...)
نوع لاک B: مقاوم در محيطهاي غيراسيدي و غيرخورنده(پنير و...)
نوع لاک C: مقاوم در محيطهاي گوگردي(مانند گوشت? ماهي? لوبيا? نخود سبز و...)