خصوصيات اصلي عمليات ساختماني با سنگ

مشخصات سنگ بايد برابر مراتب مندرج در بخش قبل باشد.
- در هنگام بنايي بايد سنگ را ابتدا مرطوب كرد و سپس از آن استفاده نمود .

سنگ ها به صورت كله و راسته بايد به نحوي روي هم قرار گيرند كه قطعات به خوبيدر يكديگر قفل بست شوند و نبايد بندهاي بين سنگ ها روي يكديگر قرار گيرد.
ملات در بين سنگ ها بايد به نحوي قرار گيرد كه مانع از تماس لبه هاي سنگ فوقاني و تحتاني با يكديگر شود.
- قطعات سنگ چيده شده در رج اول بايد بزرگتر از رج هاي فوقاني باشد.
- سنگ بايد در جهت خواب و جهت اوليه و طبيعي آن قرار گيرد.به اين ترتيب راستاي نيروهاي وارده بر روي هر قطعه از سنگ ساختماني،بايد عمود بر رگه يا خواب طبيعي آن باشد.اين مساله در مورد سنگ هاي لايه لايه ازاهميت ويژه اي برخوردار است.

- قطعه سنگ بايد در محل مورد نظر به نحوي قرارداده شود كه پس از تماس با ملات حركت نكند.
- عمليات بنايي با سنگ در هواي زير 5 درجه سانتي گراد مجاز نيست و پس از عمليات ساختماني بايد به نحوه مطلوب آنها را در برابر ضربه و عوامل جوي حفظ نمود.

- بسته به نوع و مقاومت سنگ و شرايط اقليمي و مصالح طرح بايد بندكشي مناسب با ديوارهاي سنگ انجام شود.
- براي نصب سنگ هاي پلاك قطعا بايد قلاب هاي مناسب فلزي از آهن زنگ نزن و يا ساير فلزات مناسب مانند برنز جهت اتصال بهتر سنگ به ملات و يا به صورت نصب خشك پيش بيني شود