چيدمان كانتينرها

1- قرار دادن روي زمين: اين عمل ميبايست با كاهش تدريجي سرعت حركت اسپردر يا قلاب جرثقيل همراه باشد و از ايجاد ضربه و برخورد شديد جدا جلوگيري شود
2- كشيدن و هل دادن كانتينرها: از كشيدن كانتينرها روي زمين يا روي يكديگر بايستي اجتناب شود حتي سر خردن آنها روي رولها و غلتكها نيز مجاز نميباشد.
3- کانتينرها بايستي روي يك سطح پهن و سالم چيده شوند بصورتي كه چهار جفت كننده زير در يك سطح قرارگيرد. در صورتي كانتينرها كاملا ضد آب نباشند بايستي محل را كاملا خشك كرده و كانتينرها را دور از آب نگهداري كرد.ب
4- چيدمان كانتينرها: هنگام چيدمان كانتينرها بايستي جفت كننده هاي بالاي كانتينر زيرين و جفت كننده (لبه گوشه) پائين كانتينر بالا با هم در تماس باشند. كانتينرهاي 20 فوتي نبايستي به تنهائي بر روي كانتينر 40 فوتي چيده شوند. و همچنين به هيچ وجه كانتينرهاي 40 فوتي بر روي 2 كانتينر 20 با ارتفاع متفاوت چيده شود.
5- احتياط در برابر فشار باد: با توجه به اينكه ترمينالهاي كانتينري معمولا در كنار دريا و يا در محيط هاي بسيار وسيع و باز ميباشند تغئيرات جوي و طوفانها و بادهاي شديد قادرند كانتينرهاي خالي را (بالاخص 20 فوت) كه در چندين طبقه روي هم چيده شده اند جابجا نمايند. بنابراين در شرايط خاص ميتوان يك كانتينر پر را روي چند كانتينر خالي چيد.