بازرسی جرثقیل و صدور گواهی سلامت

1- تمام قسمت هاي متحرك دستگاه حفاظ گذاري شده باشند.
2- هر جزء دستگاه كه در عمليات بالابردن ، پايين آوردن، چرخش و .... به كار مي رود بايد قبل از شروع كار بازرسی (در بازرسی جرثقیل و صدور گواهی سلامت) چشمي شده تا نواقص احتمالي موجود شناسايي و بر طرف گردد.
3- تمام قسمت هاي سيم بكسل بالابرنده و سيم بكسل نگهدارنده ، قرقره ، درام ها ، قلاب و متعلقات آن را بازرسی (در بازرسی جرثقیل و صدور گواهی سلامت) كنيد.
4- تمامي مفصل ها و لولاهاي گردان به راحتي و آزادانه بچرخند.
5- بازديد چشمي از تمام قسمت هاي بوم شامل خود بوم و بوم كمكي كه صاف و سالم بوده و هيچ گونه نشانه اي از آسيب فيزيكي مانند ترك ، خميدگي ، تغيير شكل نواحي جوش كاري شده ديده نشود.
6- لاستيك ها ( تاير ) از لحاظ فرسودگي و باد مناسب بازديد شود.
7- نشتي روغن و هوا در سيستم هاي هيدروليك و پنوماتيك بررسي شود.
8- روغن كاري مناسب مطابق با دستورالعمل سازنده در تمام قسمت ها انجام شود. سوخت ، روغن هيدروليك و روغن خنك كننده به مقدار كافي وجود داشته باشد.
9- كپسول آتش نشاني مناسب در اتاق راننده تعبيه شده و راننده نحوه كار با آن را فرا گرفته باشد.
10- تمامي ساز و كارهاي قرقره، درام، ترمز، سيستم هاي قفل كن، قلاب، بوم، جك هاي تعادلي، قطع كن برقي، تجهيزات ايمني، سيلندرهاي هيدروليك، تجهيزات برق و روشنايي بايد بازرسی (در بازرسی جرثقیل و صدور گواهی سلامت) شوند.
11-سيني گردان و اتصالات آن از لحاظ وجود ترك در نواحي جوش كاري شده و پيچ و مهره شل و آزاد بازرسی (در بازرسی جرثقیل و صدور گواهی سلامت) شود.
12-سيلندر و ستون جك هاي تعادلي از نظر شكل ظاهري و نقاط جوش كاري شده بازديد شود. جك هاي تعادلي بايد به طور كامل و به آرامي باز و بسته شوند.
13-تمامي ترمزها و كلاچ ها از نظر عملكرد و تنظيمات صحيح مورد بازرسی (در بازرسی جرثقیل و صدور گواهی سلامت) قرار گيرند.
14-سيستم قفل بالابر بوم، قطع كن الكتريكي و نشانگر وضعيت بار ( LMI ) از نظر كار كرد صحيح و كاليبره بودن همواره بازرسی (در بازرسی جرثقیل و صدور گواهی سلامت) شوند.
15-هنگام روشن بودن موتور تمامي نشانگرها، كنترل ها و چراغ هاي هشدار دهنده از لحاظ سهولت قرائت و عملكرد درست بازديد شوند.
16-تمامي شيشه هاي اتاق راننده از لحاظ شكستگي و ترك خوردگي بازرسی (در بازرسی جرثقیل و صدور گواهی سلامت) شود.