کانکس و پروژه های کارگاهی

کانکس کارگاهي يا همان کانکس کارگري در واقع محلي براي استقرار کارگران در پروژه هاي کارگاهي مي باشد. البته در يک پروژه کارگاهي از کانکس هاي مسکوني براي استقرار کارگرها ، کانکس مديرتي براي حضور مدير و تکنسين ها در پروژه ، کانکس نگهباني براي استقرار نگهبان ها و همچنين کانکس هاي کارگاهي براي توليد يک کارگاه موقت استفاده مي شود.

در کانکس هاي کارگاهي مي توان از امکاناتي قبيل سرويس بهداشتي و حمام ،اتاق خواب و آبدارخانه استفاده کرد، اين کانکسها همچنين در انواع سالني و داراي اتاق خواب بسته به نياز شما در شرکت اي کانکس توليد مي شود.
منبع: اي کانکس