فرق مدارک DCS با DVS در مشاغل کانادا

همينطور که در مطلب قبلي در رابطه با نياز جامعه به نيروي کار ماهر در بازار کار صحبت کرديم و اين مسئله يکي از چالش هاي بزرگ جامعه به حساب مي آيد. مي خواهيم در رابطه با مدارک DCS با DVS و تفاوت هاي ان صحبت کنيم. ايالت کبک کانادا...
ايالت کبک کانادا براي رفع اين مسئله برنامه ريزي هاي بسياري کرده بود و مراکز فني را براي پرورش نيرو ي کار تقويت کرد. آموزش هاي فني نقش اساسي در اين رابطه دارد و اين مسئوليت به عهده ي آنهاست که نيروي کار پخته را وارد بازار کار کنند. مهاجرت به کانادا

مراکز آموزش دهنده و تاييد کننده ي مدرک
جدا از ديگر خدمات مدارس دوره هاي مهارت هاي حرفه اي (Vocational Training Programs ) در دبيرستان هاي دولتي و غير دولتي ارائه مي شود. در CEGEPها يا کالج هاي خصوصي و آموزشگاهاي دولتي دوره هاي فني (Technical Training Programs) به صورت جدا گانه تدريس مي شود. در دروسي که در دبيرستان ها و دوره هايي که در کالج آموزش داده مي شود تفاوت هايي وجود دارد که اين تفاوت ها نسبت به پيچيدگي مشاغل و دروس پيش نيازي که براي ورود به دوره گذرانده شده است مي باشد. به طور کلي برنامه ريزي، برنامه ي آموزش فني بر پايه مشاغل مي باشد. که در نهايت همگي با ديپلم دوره هاي فني و حرفه اي (Diploma of Vocational Studies) که به اختصار به آنDVS گفته مي شود خاتمه پيدا مي کند و با صدور گواهي حرفه اي تخصص (Attestation of Vocational Specialization) که آن را هم به اختصار AVS مي گويند، مورد تاييد است.

در دبيرستان ها نيز دوره ها ي مهارت را با دوره هايي کوتاه مدت و بر اساس نياز به مشاغل ارائه مي دهند و پس از اتمام اين دوره ها مدرکي به نام " گواهي آموزش مهارت" Skills Training Certificate (STC) به دانش آموختگان اهدا مي کنند.
در کالج ها هم دوره هاي فني ارائه مي شود. افراادي که اين دوره ها را بگذرانند مي توانند به عنوان تکنسين يا تکنولوژيست و با مدارک ديپلم دوره هاي فني Diploma of college Studies (DCS) يا گواهي آموزشي کالجAttestation of College Studies (ACS) مي توانند مشغول به کار شوند. به طور کلي هم مدارس و هم کالج ها در تمام زمينه هايي که اين دوره ها را برگزار مي کنند دوره هاي تکميلي نيز براي اين دوره ها ارائه مي دهند که با توجه به نياز هاي بازار کار و مشاغل اين دوره ها را طراحي و به طور عملي در محيط کار و تئوري تدريس مي شوند و براي اين دوره ها بر اين اساس گواهي نامه هاي مختلفي به دانش آموختگان ارائه مي دهند.

انواع برنامه هاي آموزشي کبک
براي برآورده نمودن نياز بازارکار خود ايالت کبک حدود 300 رشته ي فني حرفه اي بر اساس حرفه هاي موجود در اين کشور طراحي کرده است، که تمامي اين رشته ها چه حرفه اي چه مهارتي در 21 بخش آموزشي تقسيم شده اند که 142 رشته ي آن با اخذ ديپلم فني (DVS) به پايان مي رسد و 115 رشته ي آن با ديپلم آموزش کالج DCS و 25 رشته ي آن با اخذ گواهي مهارت تخصصيAVS خاتمه پيدا مي کند. با وجوذ اين در کنار اين رشته ها و مدارک دبيرستان ها 23 نوع ديپلم آموزش مهارتي ديگر با نام هاي STC و CEGEP و در آموزشگاه هاي دولتي بالغ بر 1400 گواهي ACS ارائه مي شود.

طول مدت دوره ها :
دوره ي DVS که 600 الي 1800 ساعت آموزش را شامل مي شود و معمولا يک الي دو سال به طول مي انجامد.
مدرک AVS و STC که کمتر از يک سال زمان مي برد.
مدرک DCS که شامل 3 سال دوره ي آموزشي است وACS که بستگي به رشته ي آموزشي مورد نظر ذارد بين چند ماه تا حدود يک سال طول مي کشد.