اصطلاحات رایج در حمل‌ ونقل کانتینری

FULL CONTAINER LOAD – FCL يک کانتينر پر
اغلب، منظور از FCL، وقتي است که فرستنده‌ي کالا، به اندازه‌ي يک کانتينر کامل، کالاي قابل حمل دارد. دراين حالت، يک کانتينر (بارگنج)، از خط کشتي‌راني گرفته، آن‌را با کالاي خود پرکرده، و براي حمل، در اختيار شرکت کشتي‌راني مي‌گذارد.
حتي در مواقعي که کانتينر پر نشده باشد، منوط به اين که فقط حاوي بار يک فرستنده باشد، «کانتينر پر» يا FCL، تلقي مي‌شود. از لحاظ حمل‌کننده، هرگاه کانتينر، توسط فرستنده‌ي کالا، بارگيري و بارچيني شده باشد، نه توسط حمل‌کننده، يا پيمان‌کاران او، FCL ناميده مي‌شود. دراين حالت، از نظر او، تفاوتي نمي‌کند که نصف، يا ربع چنين کانتينري پر شده باشد، يا تمام آن.
به‌همين دليل است که در بارنامه‌هاي صادره، براي FCL، جمله‌ي «توسط فرستنده بارچيني و بارشماري شده است» SHIPPER’S LOAD, STOWED AND COUNT، درج مي‌گردد.( اين جمله، داراي اهميت و توجه است و در آينده توضيحات کاملتري داده خواهد شد.)

LESS THAN A CONTAINER LOAD – LCL کم‌تر از يک کانتينر
به حالتي گفته مي‌شود که بارچيني، يا به‌اصطلاح، پرسازي کانتينر، توسط حمل‌کننده انجام مي‌گيرد. صرف‌نظر از اين‌که مقدار کالا، کم‌تر، يا برابر ظرفيت يک کانتينر بوده باشد، يا اين‌که در کانتينر، کالاي ديگري، به‌طور مشترک، بارگيري شده باشد.

حتي درصورتي‌که حمل‌کننده، قيمت يک کانتينر را، به‌حساب مشتري بگذارد، ولي خود، آن را بارچيني و بارگيري کرده باشد، بازهم، گويي LCL تلقي مي‌گردد و همين امر است که غالبا سبب سردرگمي نسبت به اين اصطلاح يا عبارت مي شود.

موضوع از نظر حمل کننده از آن جهت حائز اهميت و تفاوت است که مسئوليت او نسبت به LCL به مراتب بيشتر است، زيرا به علت تقبل مسئوليت بارگيري کالا در بارگنج به هنگام تحويل آن نيز مسئول خسارت احتمالي خواهد بود.

CONTAINER YARD – CY محوطه کانتينري

منظور، فضا يا محوطه‌اي در داخل پايانه يا بندر، براي استقرار کانتينرها است، تا حسب مورد، به کشتي بارگيري شوند، يا روانه‌ي مقصدهاي داخلي گردند. درچنين محل يا محوطه‌اي است که حمل‌کننده، يا نماينده‌ي او، کانتينر را از صادرکننده تحويل مي‌گيرد، يا برعکس، بعد از تخليه‌ي از کشتي، آن‌را به وارد‌کننده، تحويل مي‌دهند.

اين عبارت، در اعتبارات اسنادي نيز، کاربرد دارد، و به اين معنا است که، مسوليت حمل، يا تحويل و تحول کانتينر، در اين محل، پايان مي‌پذيرد.

CONTAINER FREICHT STATION – CFS انبار يا ايستگاه کانتينرها

اين مکان، درواقع، ناظر بر انباري است که در آن‌جا، محموله‌هاي متفرقه‌ي LCL ، به حمل‌کننده تحويل شده، تا براي صادرات، درداخل کانتينر جا گرفته، يا جهت تحويل به واردکننده، از کانتينر تخليه مي‌شود.

در بارنامه‌ي مربوط به محموله‌هاي کم‌تر از يک کانتينر، يا LCL، عبارت CFS درج مي‌گردد، و حاکي از آن است که کالا، در چنين محل يا انباري، جهت بارچيني در کانتينر ، از فرستنده، تحويل گرفته شده، يا پس از بازکردن کانتينر ، و تفکيک محموله‌هاي آن، به گيرنده، تحويل مي‌گردد.

BREAK BULK
کالاي بسته شماره، به‌صورت پاندل، يا نگله‌هاي متفاوت.