کانکس ویلای پیش ساخته

در خبرنامه پيشين چکيده هايي در مورد کانکس دست دوم و گونه هاي موجود آن آورده شد . در اين خبرنامه که از سوي شرکت کانکس مدرن نوشته مي شود به شما گفته خواهد شد: که کانکس دست دوم موجود در بازار با توجه به درجه آن به مدت زمان و به کارگيري آن و همچنين خرابي ها وارده به آن نيز بايستي مورد توجه قرار گيرد.

زيرا کانکس هاي آسيب ديده بر خلاف ديدگان خريداران با مبلغ بسيار زيادي که خريدار به هنگام بازسازي آن دچاراش خواهد شد ربرو خواهد گريد که از آن جمله بازسازي نماي دروني آن که گاها براي جاي آسيب ديده حتي اگر نيم متر مربع باشد خريدار بايستي تا پانصد هزار تومان هزينه نماييد که بسيار نادرست به نظر مي رسد .

به خريداران گرامي سفارش مي گردد در صورت خريد کانکس واتاقک هاي مورد نياز به تمامي جنبه هاي خريد کانکس دست دوم توجه نمايند تا با مشکلات بعدي روبرو نشوند.
منبع: کانکس مدرن