نحوه اجرای سقف کاذب

سقف های کاذب کناف در زیر سقف اصلی باعث کاهش تراگسیل صداهای کوبه ای می شود، که در صورت استفاده از ماده جذب صوت (عایق) در فضای خالی میان سقف کاذب و سقف اصلی، میزان این کاهش بیشتر خواهد شد.
سقف های کاذب کناف شامل سقف های یکپارچه (ثابت) و سقف های مشبک می با شد.

سقف کاذب یکپارچه کناف، شامل یک زیرسازی فلزی است که صفحات روکش دار گچی به وسیله پیچ مخصوص به آن متصل می گردد.

سقف های کاذب مشبک کناف، از سازه های سپری شکل و تایل های گچی ساخته شده است. این شبکه به وسیله آویز های قابل تنظیم، به سقف اصلی متصل شده و سپس تایل های گچی داخل این شبکه قرار می گیرند.