بیمه بدنه کانتینر

بيمه مسئو ليت وارده به اشخاص ثالث که ناشي از جابجايي کانتينرباشد
بيمه مسئوليت متصدي حمل
حمل باکانتينر تا حدود بسيار زيادي باعث کاهش خسارت ناشي از دله ـ دزدي (pilfrage )کالا در مسير حمل يا در ترمينالها و مبادي ورود و خروج شده است.اما هميشه اين خطر وجود دارد که کانتينر به سرقت برده شود. بررسي خسارات ناشي از حمل و نقل کالا با کانتينر ارقام زير را نشان مي دهد .
خسارات وارده به کانتينر بر مبناي محل ايجاد خسارت
در ترمينا لها 60 درصد
درجاده ها 15 درصد
در راه آهن 15 درصد
در دريا / کشتي 10 درصد
در هواپيما تقريبا ناچيز

خسارت وارده به کانتينر بر مبناي محل اصابت
سقف کانتينر 30 درصد
ديواره هاي کانتينر 15 درصد
در کانتينر 15 درصد
کف کانتينر 15 درصد
ساير جاهاي کانتينر 25 درصد

خسارات وارده به کانتينر بر مبناي عامل خسارت
بي مبالاتي در جابجايي 50 درصد
بي توجهي درانبار داري و بستن آن روي کشتي 25 درصد
فشار هاي بيش از حد هنگام حمل و نقل شامل بدي شرايط جوي 10 درصد
ساير عوامل از جمله ضعف بدنه کانتينر 5 درصد