خط فقر در کانادا

در کانادا تعريفي براي خط فقر به گونه رسمي وجود ندارد. ادار? آمار کانادا به جاي استفاده از عبارت "خط فقر"، از ترکيب LICO استفاده ميکند که معادل فارسي آن را ميتوان "مرز کم در آمدها" دانست. مهاجرت به کانادا

در کانادا تعريفي براي خط فقر به گونه رسمي وجود ندارد. ادار? آمار کانادا به جاي استفاده از عبارت "خط فقر"، از ترکيب Low Income Cut-Off - LICO استفاده ميکند که معادل فارسي آن را ميتوان "حداقل درآمد مورد نياز" يا "مرز کم در آمدها" دانست.

اوايل هر سال از سوي اداره آمار کانادا بر اساس تقسيم بندي هاي تعداد نفرات خانوار، استان، مناطق شهري و روستايي ميزان درآمد را تعيين مي کنند و معمولا تا پايان همان سال معتبر است. اين جداول به دو گروه عمد? درآمد قبل و بعد از پرداخت ماليات نيز تقسيم ميشوند.

عبارت مرز حاقل درآمد را اداره آمار کانادا بدينگونه تعريف ميکند: مرز حداقل در آمد، آستانه اي است که اگر در آمد ساليانه يک خانوار به اندازه آن يا کمتر باشد، آنگاه در مقايسه با يک خانواده متوسط، بخش عمده اي از در آمدش را بايد صرف تامين نيازهاي اساسي زندگي نظير غذا، مسکن و پوشاک نمايد. در چنين خانواد? کم درآمدي سهم هزينه هاي مورد اشاره (غذا - مسکن - پوشاک) در درآمد سالانه به ميزان بيست درصد بيشتر از سهم همين هزينه ها در درآمد يک خانواد? متوسط است.

ممکن است تعريف بالا از مرز حداقل درآمد به نظرتان کمي پيچيده و سخت بياييد، اما پايه و اساس تعريف حداقل درآمد در کانادا به اين صورت است.