عملیات ساختمانی با سنگ

برای ساخت بنایی سنگی باید یکسری الزامات در هنگام اجرا رعایت شوند. اين مبانی که ضامن ساخت بنا با کيفيت بهتر خواهند بود عبارتند از:
مشخصات سنگ بايد برابر مراتب مندرج در بخش قبل باشد
در هنگام بنايی بايد سنگ را ابتدا مرطوب کرد و سپس از آن استفاده نمود
سنگ ها به صورت کله و راسته بايد به نحوی روی هم قرار گيرند که قطعات به خوبيدر يکديگر قفل بست شوند و نبايد بندهای بين سنگ ها روی يکديگر قرار گيرد
ملات در بين سنگ ها بايد به نحوی قرار گيرد که مانع از تماس لبه های سنگ فوقانی و تحتانی با يکديگر شود
قطعات سنگ چيده شده در رج اول بايد بزرگتر از رج های فوقانی باشد
سنگ بايد در جهت خواب و جهت اوليه و طبيعی آن قرار گيرد.به اين ترتيب راستای نيروهای وارده بر روی هر قطعه از سنگ ساختمانی،بايد عمود بر رگه يا خواب طبيعی آن باشد.اين مساله در مورد سنگ های لايه لايه ازاهميت ويژه ای برخوردار است
قطعه سنگ بايد در محل مورد نظر به نحوی قرارداده شود که پس از تماس با ملات حرکت نکند
عمليات بنايی با سنگ در هوای زير 5 درجه سانتی گراد مجاز نيست و پس از عمليات ساختمانی بايد به نحوه مطلوب آنها را در برابر ضربه و عوامل جوی حفظ نمود
بسته به نوع و مقاومت سنگ و شرايط اقليمی و مصالح طرح بايد بندکشی مناسب با ديوارهای سنگ انجام شود
برای نصب سنگ های پلاک قطعا بايد قلاب های مناسب فلزی از آهن زنگ نزن و يا ساير فلزات مناسب مانند برنز جهت اتصال بهتر سنگ به ملات و يا به صورت نصب خشک پيش بينی شود