شناخت ترمينالهاي کانتينر در ايران

1900دستگاه واگن لبه دار است که مي توان از اين امکانات براي حمل و نقل کانتينر در ايران استفاده کرد. راه آهن ايران ـ جلفا علاوه بر داشتن امکانات نگهداري و ترخيص کانتينر داراي جرثتقيل هاي ريلي مناسب براي جابجايي کانتينرها مي باشد. در تبريز در ايستگاهي به نام سبلان که در 15 کيلومتري اين شهر واقع است داراي امکانات تخليه و بارگيري مناسب مي باشد .ايستگاه مهر آبادـ راه آهن اصفهان ـايستگاه راه آهن مشهد هم داراي امکانات تخليه و بارگيري مناسب مي باشد .بنادر شهيدرجايي ـ امام خميني هم داراي امکانات مناسبي جهت بارگيري و تخليه کانتينر ها مي باشند.
تعرفه رايج در ترمينالهاي کانتينر ي کشور
بر اساس مصوبه مورخ 29 /2 / 1370شوراي عالي ترابري در صورت توقف بيش از حد کانتينرها بر اساس روزهاي مجاز توقف علاوه بر کرايه کانتينر بايد حق توقفي به شرح زير به شرکت حمل و نقل پرداخت گردد.

مدت توقف کانتينر20 فوتي با پلاک CSC
30 روز اول معاف
از 31 تا 60 روز 2000 ريال براي هر روز
از 61 تا 120 روز 3000 ريال براي هر روز
از 121 روز به بالا 4000 ريال براي هر روز
مدت توقف کانتينر40 فوتي با پلاک CSC
30 روز اول معاف
از 31 تا 60 روز 4000 ريال براي هر روز
از 61 تا 120 روز 6000 ريال براي هر روز
از 121 روز به بالا 8000 ريال براي هر روز
لازم به توضيح است که شروع دريافت حق معطلي يک ماه پس از تخليه کالاي داخلي کانتينر آغاز مي گردد. بدون اينکه محل استقرار کانتينر در نظر گرفته شود.شرکت حمل و نقل پس از دريافت حق معطلي کانتينرها خود بايد شخصا نسبت به تسويه حساب في ما بين اقدام نموده وسيستم بانکي کشور تعهدي براي تخصيص اعتبار ارزي براي اين مورد بر عهده ندارد .
ابعاد کانتينر 40 فوت استاندارد
Length : 12.051 mwidth : 2.340 mheight : 2.380 m
12.051 x 2.340 x 2.380 = 67.11 CBM
ابعاد کانتينر 20 فوت استاندارد
Length :5.919mwidth 2.340mheight 2.380m
5.919 x 2.340 x 2