مزاياي حمل با کانتينر

پيشرفت تکنولوژي در زمينه حمل و نقل باعث گرديده تا متصديان حمل و نقل تمام سعي و کوشش خود را بکار برند تا محمولات سريعتر و سالمتر به مقصد برسد.يکي از اين پديده ها که باعث تسهيل حمل و نقل بين المللي مي گردد حمل کالا بوسيله کانتينر( Container)است.اصولا استفاده از کانتينر از اواسط دهه رايج گرديد.اصولا کانتينرهاي استاندارد از سال به بعد وارد بازار حمل و نقل گرديده و مورد استفاده قرار گرفت و باعث شد تا هزينه هاي حمل و نقل و بسته بندي کاهش پيدا کند.

مزاياي حمل با کانتينر

کاهش خسارت ناشي از شکستگي خراب شدن يا سرقت مورد بيمه
کاهش هزينه هاي بسته بندي تخليه و بارگيري کالاي مورد بيمه
حمل يکجاي مورد بيمه در کانتينر با توجه به ظرفيت آن
حمل با کانتينر امکان تحويل کالا را از محل توليد به مصرف ممکن ميسازد (Door to Door)
حمل با کانتينر سرعت کار بار گيري و تخليه را افزايش مي دهد.
مزاياي يکپارچه سازي کالا در حمل با کانتينر
حذف جابجايي سنتي کالا از سيستم حمل و نقل
حداکثر بهره گيري از فضاي مفيد وسايل حمل
تسهيل در آماده سازي کشتي براي عمليات بارگيري و تخليه
ممانعت از بارگيري اضافي(Over storage) در وسيله حمل
ايجاد ايمني و تعادل بهتر و سريعتر در کشتي
کاهش مبادله اسناد مربوط به کالا که باعث وقفه و معطلي در عمليات بارگيري و تخليه مي گردد.

اصولا سيستم حمل و نقل بين المللي کليه اين کوششها و مساعي را بدين جهت مبذول مي دارد که بتواند از سرمايه گذاري هاي انجام شده در اين سيستم بهترين بهره برداري را بنمايد.
بسياري از کارشناسان سيستم حمل و نقل براين عقيده اند که پيدايش کانتينر در واقع همان انقلاب تکنو لوژيکي در صنعت حمل و نقل بوده است.«اگر فرض کنيم حمل کالا بوسيله کانتينر اتفاق افتاده و تمام شده باشد توسعه آن هنوز ادامه داردو در دهه آينده با سرعت زيادتري شکل تکميلي خود را طي خواهد کرد و مسير هاي جايگزيني تغيير در توازن کالا هاي وارده و صادره و نوع تکنو لوژي و عمليات مورد بهره برداري از جمله عواملي است که ريسک سر مايه گذاري اين سيستم را بالا مي برد.در مورد کشور خودمان نخست بايد بررسي کرد که چند درصد از مبادلات بين المللي ايران را کالاهاي قابل حمل با کانتينر تشکيل مي دهد و سهم فعلي مبادله کالا با کانتينر چه فاصله ايي با اين درصد از مبادلات دارد؟ جالب است بدانيم که کانتينر بعنوان محفظه متعلق به خط کشتيراني است يا خط کشتيراني آن را از مالکش اجاره کرده است. بايد در هر مسير تجاري محاسبه شود که تعداد دفعاتي که کانتينر از مبداء اوليه پر شده و پس از تخليه در مقصد نهايي به مبداء اوليه باز مي گردد چند بار در سال است».