اقدامات تكميلي بسته بندي پس از بارگيري كانتينر

الف) پس از بسته بندي هر نوع كالا
1- پس از اتمام بارچيني در صورتي كه احتمال ريزش كالا در داخل کانتينر ميرود ميتوان با برزنت يا نايلون ضخيم روي كالا را پوشاند به شرطي كه اين كاور به صورت محكم تا پائين ديواره هاي كانتينر ادامه داشته باشد. همچنين بجهت خطر سقوط كالا در هنگام باز شدن درب كانتينر، ميتوان پس از بارگيري با طناب يا الوار از حركت كالا بسمت درب كانتينر جلوگيري نمود.
2- كانتينر در مسير حمل ترانزيت ممكن است كشوري را كه مقررات خاص قرنطينه دارد، طي نمايد، آنگاه داشتن مدارك قرنطينه يا سمپاشي پس از بارگيري بسيار ضروري ميباشد. همچنين سالم بودن كف كانتينر (چوبهاي كف) از لحاظ آلودگي به موريانه ميبايست مورد توجه واقع شود.
3- بستن صحيح دربهاي كانتينر، جا افتادن قفل و بستها در محل خود، نسب صحيح پلمپ و اطمينان از اينكه لولا هاي دربهاي كانتينر سالم و قابل باز شدن نميباشند بسيار مهم ميباشد.
بهتر است نسبت به اتصال محكم دستگيره ها (به صورت جوشكاري يا پرچ) به بدنه درب اطمينان حاصل شود.
4- اگر براي خنك نگه داشتن كالا از يخ خشك يا ساير مواد سرد كننده و قابل انبساط استفاده ميشود، ميبايست علامت مخصوصي كه گوياي احتمال آلودگي هوا ميباشد در قسمت بيروني دربها در محلي كه قابل رويت است نصب گردد.
5- با توجه به نوع كالا و بسته بندي، متصدي حمل موظف به نصب علائم مخصوص بر روي كانتينر ميباشد.