ایمنی جرثقیل های متحرک

قبل از جابجايي جرثقيل متحرک به سايت کاري اپراتورها بايستي کنترل هاي روزانه مخصوص خود را انجام دهند.
آنها همچنين بايد الزامات سايت کاري را از قبل مطالعه و بررسي کنند.
سرپرست بايد مسير ورود جرثقيل به سمت سايت کاري و خروج از آن را برنامه ريزي کند تا مطمئن شود که مناطق مخصوص بار جهت حرکت جرثقيل انتخاب نشده اند.
به صورت ايده آل سايت کاري بايد فضاي کافي جهت راه اندازي و مانور جرثقيل را داشته باشد و موانعي نظير خودرو ها و افراد متفرقه بايستي از محوطه کاري دور شوند.
جرثقيل هاي متحرک بايد به نحوي راه اندازي شوند که اجزاء جرثقيل و اجزاي بار فاصله تعريف شده و استانداردي را از خطوط انتقال برق داشته باشند.
وقتي که کار کنار موانع و مناطق پر خطر ضرورت داشته باشد مطمئن شويد که تمامي تيم از اين خطرات اطلاع دارند.
ريگر بايستي به حمل و نقل و محل يابي جرثقيل کمک کند و شرايط را به روشني تحت نظر داشته و مسير حرکت را در مواقع نياز به اپراتور نشان دهد.
هنگامي که جرثقيل در حال عمليات است مطمئن شويد که قفل گردون جرثقيل درگير شده ،ولي حين جابجايي اين قفل گردون به تنهايي براي جلوگيري از چرخش جرثقيل کافي نيست
دليل چرخش غير منتظره مي تواند چرخش بيش از اندازه جرثقيل باشد. در سايت کاري بايستي فضاي مناسب روي زمين براي پايه زير همه جک ها وجود داشته باشد که فشار بيشتري را حين بالابري هاي سنگين تحمل مي کنند.
mobile crane accident
شرايط زمين ممکن است استفاده از صفحات استاندارد اضافي را زير پايه ها نياز داشته باشد.
خاک سست و نرم، همچنين خاکي که يخ زده و يا ترک دارد ممکن است به مواد حمايت کننده بيشتري نياز داشته باشد.
اپراتورها بايستي کليه اخطار ها و دستور العمل ها را مطالعه کرده و آنها را به کار گيرند. از الزامات راه اندازي سازنده جرثقيل براي هر شکل مختلف بالابري پيروي کنيد.
جک ها را به ميزان لازم باز کنيد، وقتي که در موقعيت هاي مختلف از جرثقيل استفاده مي کنيد جک هاي تعادل را به قدر کافي باز کنيد و از جدول بار مناسب براي تعيين ظرفيت جرثقيل استفاده کنيد.
وقتي که جک هاي تعادل جرثقيل را در محل هاي چند گانه باز مي کنيد، اطمينان حاصل کنيد که جک ها مطابق دستورالعمل سازنده باز مي شوند
جک هاي تعادل به طور معمول در نواحي باربري حمايت بيشتري را از جرثقيل به عمل مي آورند تا از سقوط جرثقيل زير بار جلوگيري کنند
جرثقيل را روي عدد يک يا عدد ديگري که سازنده جرثقيل تعيين کرده، تراز کنيد و مطمئن شويد که تمام تايرها چسبيده به زمين باقي مي ماند
مطمئن شويد که کفشک هاي زير جک ها مطابق دستور العمل سازنده به پايه ها متصل شده يا پين شده اند.
اين کار از جدا شدن متعلقات جک حين باربرداري جلوگيري مي کند.
اطمينان حاصل کنيد که کفشک هاي جک روي تونل هاي زير زميني فاضلاب و لوله هاي انتقالي ديگر قرار ندارد، اينگونه زمين ها معمولا مقاومت لازم را در برابر فشار ها ندارند
ممکن است از وزنه هاي تعادل انتخابي براي رسيدن به حداکثر ظرفيت در جرثقيل هايي که اين امکان را دارند استفاده شود
وزنه هاي تعادل جلو براي افزايش ظرفيت جرثقيل براي زمان هايي که در قسمت پشت جرثقيل باربرداري انجام مي شود طراحي شده اند
وزنه هاي تعادل بايستي مطابق دستور العمل هاي سازنده در موقعيت درست قرار گيرند
وقتي که کنترل عملکرد جرثقيل در هواي بسيار سرد انجام مي شود بايستي احتياط به عمل آيد
اپراتور ها همواره بايد ابتدا قلاب را بالا ببرند، سپس آن را پايين بياورند
پايين آوردن سيستم بالابري هنگامي که قرقره يخ زده است ممکن است سيم بکسل را روي درام خراب کند
اپراتور ها هنگامي که هوک خالي است نبايد با سرعت زياد آن را پايين بياورند چرا که ممکن است به پيچش و در هم رفتن سيم بکسل روي درام منجر شود
قبل از بالابري در هواي مرطوب ترمز ها و کلاچ ها در جرثقيل هاي قديمي اصطکاکي بايستي کار کنند تا خشک شده و از لغزش آنها جلوگيري شود
حالا اپراتور بايد چک هاي لازم را مثل تست ليميت سوئيچ ها را انجام دهد
هنگامي که عملکرد جرثقيل تست ميشود براي جلوگيري از برخورد هوک با قرقره بايستي احتياط بيشتري بعمل آيد
در گذشته برخورد هوک با قرقره تلفاتي را به بار مي آورد همه بايد امکان اين حادثه را در نظر بگيرند
وقتي که جرثقيل نصب شد شاخص هاي لحظه اي بار بايستي تست شوند تا از عملکرد آنها اطمينان حاصل شود
صحت کارکرد را ميتوان با قرار دادن بوم در حالت بدون زاويه و اندازه گيري زاويه و بالابردن هوک بصورت خالي تست کرد
اين مقادير مشخص ميتوانند با مقادير نمايش داده شده روي صفحه شاخص مقايسه شوند
بين سال هاي 1998 و 2003 حدود 25 حادثه حين نصب تجهيزات کمکي جرثقيل رخ داده است
بايد در اين زمينه از دستورالعمل هاي موجود پيروي شود
اگر حرکت جرثقيل در حالتي که بوم کمکي و تجهيزات کمکي آن باز است مجاز باشد بايستي از دستورالعمل هاي سازنده در اين زمينه استفاده شود
براي جلوگيري از ورود افراد متفرقه محوطه کاري جرثقيل را مشخص کنيد