ایمنی جرثقیل های متحرک

قبل از جابجایی جرثقیل متحرک به سایت کاری اپراتورها بایستی کنترل های روزانه مخصوص خود را انجام دهند.
آنها همچنین باید الزامات سایت کاری را از قبل مطالعه و بررسی کنند.
سرپرست باید مسیر ورود جرثقیل به سمت سایت کاری و خروج از آن را برنامه ریزی کند تا مطمئن شود که مناطق مخصوص بار جهت حرکت جرثقیل انتخاب نشده اند.
به صورت ایده آل سایت کاری باید فضای کافی جهت راه اندازی و مانور جرثقیل را داشته باشد و موانعی نظیر خودرو ها و افراد متفرقه بایستی از محوطه کاری دور شوند.
جرثقیل های متحرک باید به نحوی راه اندازی شوند که اجزاء جرثقیل و اجزای بار فاصله تعریف شده و استانداردی را از خطوط انتقال برق داشته باشند.
وقتی که کار کنار موانع و مناطق پر خطر ضرورت داشته باشد مطمئن شوید که تمامی تیم از این خطرات اطلاع دارند.
ریگر بایستی به حمل و نقل و محل یابی جرثقیل کمک کند و شرایط را به روشنی تحت نظر داشته و مسیر حرکت را در مواقع نیاز به اپراتور نشان دهد.
هنگامی که جرثقیل در حال عملیات است مطمئن شوید که قفل گردون جرثقیل درگیر شده ،ولی حین جابجایی این قفل گردون به تنهایی برای جلوگیری از چرخش جرثقیل کافی نیست
دلیل چرخش غیر منتظره می تواند چرخش بیش از اندازه جرثقیل باشد. در سایت کاری بایستی فضای مناسب روی زمین برای پایه زیر همه جک ها وجود داشته باشد که فشار بیشتری را حین بالابری های سنگین تحمل می کنند.
mobile crane accident
شرایط زمین ممکن است استفاده از صفحات استاندارد اضافی را زیر پایه ها نیاز داشته باشد.
خاک سست و نرم، همچنین خاکی که یخ زده و یا ترک دارد ممکن است به مواد حمایت کننده بیشتری نیاز داشته باشد.
اپراتورها بایستی کلیه اخطار ها و دستور العمل ها را مطالعه کرده و آنها را به کار گیرند. از الزامات راه اندازی سازنده جرثقیل برای هر شکل مختلف بالابری پیروی کنید.
جک ها را به میزان لازم باز کنید، وقتی که در موقعیت های مختلف از جرثقیل استفاده می کنید جک های تعادل را به قدر کافی باز کنید و از جدول بار مناسب برای تعیین ظرفیت جرثقیل استفاده کنید.
وقتی که جک های تعادل جرثقیل را در محل های چند گانه باز می کنید، اطمینان حاصل کنید که جک ها مطابق دستورالعمل سازنده باز می شوند
جک های تعادل به طور معمول در نواحی باربری حمایت بیشتری را از جرثقیل به عمل می آورند تا از سقوط جرثقیل زیر بار جلوگیری کنند
جرثقیل را روی عدد یک یا عدد دیگری که سازنده جرثقیل تعیین کرده، تراز کنید و مطمئن شوید که تمام تایرها چسبیده به زمین باقی می ماند
مطمئن شوید که کفشک های زیر جک ها مطابق دستور العمل سازنده به پایه ها متصل شده یا پین شده اند.
این کار از جدا شدن متعلقات جک حین باربرداری جلوگیری می کند.
اطمینان حاصل کنید که کفشک های جک روی تونل های زیر زمینی فاضلاب و لوله های انتقالی دیگر قرار ندارد، اینگونه زمین ها معمولا مقاومت لازم را در برابر فشار ها ندارند
ممکن است از وزنه های تعادل انتخابی برای رسیدن به حداکثر ظرفیت در جرثقیل هایی که این امکان را دارند استفاده شود
وزنه های تعادل جلو برای افزایش ظرفیت جرثقیل برای زمان هایی که در قسمت پشت جرثقیل باربرداری انجام می شود طراحی شده اند
وزنه های تعادل بایستی مطابق دستور العمل های سازنده در موقعیت درست قرار گیرند
وقتی که کنترل عملکرد جرثقیل در هوای بسیار سرد انجام می شود بایستی احتیاط به عمل آید
اپراتور ها همواره باید ابتدا قلاب را بالا ببرند، سپس آن را پایین بیاورند
پایین آوردن سیستم بالابری هنگامی که قرقره یخ زده است ممکن است سیم بکسل را روی درام خراب کند
اپراتور ها هنگامی که هوک خالی است نباید با سرعت زیاد آن را پایین بیاورند چرا که ممکن است به پیچش و در هم رفتن سیم بکسل روی درام منجر شود
قبل از بالابری در هوای مرطوب ترمز ها و کلاچ ها در جرثقیل های قدیمی اصطکاکی بایستی کار کنند تا خشک شده و از لغزش آنها جلوگیری شود
حالا اپراتور باید چک های لازم را مثل تست لیمیت سوئیچ ها را انجام دهد
هنگامی که عملکرد جرثقیل تست میشود برای جلوگیری از برخورد هوک با قرقره بایستی احتیاط بیشتری بعمل آید
در گذشته برخورد هوک با قرقره تلفاتی را به بار می آورد همه باید امکان این حادثه را در نظر بگیرند
وقتی که جرثقیل نصب شد شاخص های لحظه ای بار بایستی تست شوند تا از عملکرد آنها اطمینان حاصل شود
صحت کارکرد را میتوان با قرار دادن بوم در حالت بدون زاویه و اندازه گیری زاویه و بالابردن هوک بصورت خالی تست کرد
این مقادیر مشخص میتوانند با مقادیر نمایش داده شده روی صفحه شاخص مقایسه شوند
بین سال های 1998 و 2003 حدود 25 حادثه حین نصب تجهیزات کمکی جرثقیل رخ داده است
باید در این زمینه از دستورالعمل های موجود پیروی شود
اگر حرکت جرثقیل در حالتی که بوم کمکی و تجهیزات کمکی آن باز است مجاز باشد بایستی از دستورالعمل های سازنده در این زمینه استفاده شود
برای جلوگیری از ورود افراد متفرقه محوطه کاری جرثقیل را مشخص کنید