بازرسي فني جرثقیل حين ساخت

در خصوص بازرسي حين ساخت موارد زير توسط بازرس يا بازرسين مستقر در شركت سازنده جرثقيل مورد بررسي قرار مي گيرد .

· مرور قرار داد في مابين شركت سازنده و كارفرما (خريدار ) .

· اخذ اطلاعات تكميلي مورد نياز جهت انجام بازرسي .

· مطالعه و مرور بر طراحي جرثقيل و نقشه هاي اجرائي كه به تاييد كارفرما رسيده باشد .

· بازرسي مواد اوليه كه خود به دو دسته تقسيم مي گردد .

I. مواد اوليه يا اقلام خريد خارجي مانند تجهيزات برقي، گيربكس ها ، الكتروموتورها ، درام ها و اقلام مشابه .

II. مواد اوليه يا اقلام خريد داخلي : شامل ورق هاي آهني ، تيرآهن ، پيچ و مهره ، الكترودهاي جوشكاري ، رنگ و غيره .

در خصوص موارد فوق بازرس ملزم به مطابقت آناليز مواد، ليبل ها ، پلاك ها و مشخصات فني اين اقلام با مدارك و اسناد موجود و معتبر مي باشد و در صورت مشاهده مغايرت مي بايست كارفرما را مطلع فرمايند . بازرس مي تواند حتي در چگونگي انتقال مواد اوليه و قطعات خريداري و يا نيم ساخته به خطوط توليد نيز نظارت نمايد .

· مرور و مطالعه نقشه هاي كارگاهي جهت ساخت جرثقيل كه مي بايست به تاييد واحد مهندسي و طراحي شركت سازنده رسيده باشد .

· نظارت بر ساخت پل هاي جرثقيل

· نظارت بر ساخت كلگي جرثقيل

· نظارت بر ساخت ترولي

· نظارت بر ساخت تجهيزات برقي و تابلوي برق

· نظارت بر Packing and Marking قطعات ساخته شده

· نظارت بر بارگيري و محل تجهيزات

 

در خصوص جوشكاري و مونتاژ پل ، كلگي ، ترولي و ساخت ساير قطعات ، بازرس مي بايست ، ابتدا با كنترل گواهينامه ( كد )جوشكاران از مهارت آنها اطمينان حاصل نمايد . سپس نظارت عاليه بر مراحل مونتاژ ، منطبق با نقشه هاي ساخت و رعايت كليه تلرانس ها و استاندارددهاي مرتبط داشته باشد و پس از پايان جوشكاري كنترل غير مخرب (NDT) را بر روي جوشها انجام داده و در صورت رويت ايراد و اشكال ، قبل از شرع مراحل بعدي ، كار را متوقف نموده و شركت سازنده را جهت رفع ايراد و عيب مطلع گرداند .

يكي ديگر از موارد شايان ذكر كه اهميت بالايي در هنگام بازرسي دارد رعايت نكات ايمني در خصوص مونتاژ كابين ، وضعيت راهروهاي ارتباطي و صفحات زير پايي ، حفاظها و نرده ها جهت تامين حفاظت و ايمني كاربران مي باشد.

پس از انجـام مـراحل فوق نوبت به Packing and Marking مي رسـد . بازرس در اين خصـوص مي بايست كليه نكات را به سازنده اعلام نمايد و نظارت بر بسته بندي و چگونگي بارگيري و حتي تخليه قطعات و تجهيزات داشته باشد تا كمترين آسيب و صدمه هاي هنگام حمل و نقل به اين تجهيزات وارد نشود .