پیشینه کانتینر

وقتي Mclean بيست ساله درسال 1935يک کاميون دست دوم به قيمت 120دلار خريد هرگز فکر نمي کرد که در آينده اي نزديک او وارد بازار کشتيراني شود وبعدها او را پدر کانتينريزاسيون به نامند، بعدها با برادر و خواهر خود يک شرکت حمل ونقل (باربري سابق ) تأسيس کرد وخودش هم به عنوان يکي از رانندگان آن شروع به کار کرد ،‌2 سال بعد يعني درسال 1937 وقتيکه او درکنار اسکله منتظر تخليه عدل هاي پنبه از کاميونش بود ،به کندي تخليه عدل هاي پنبه از کاميون که توسط کارگران بندر انجام مي شد معترض بودودرحالي که از کندي عمليات تخليه به شدت عصباني بود با خودش فکر ميکرد(( نميشودبه جاي اين عمليات خسته کننده وزمان بر ، تمام عدل هاي پنبه يکباره به داخل کشتي حمل ودر مقصد نيز يک جا تخليه ميگرديد ؟)) او درسال 1955 شرکت حمل ونقل را فروخت و وارد بازار کشتيراني شد وهمان زمان يعني 1955 درخطوط کشتيراني خودش وبراي اولين بار 58 کانتينر 35 فوت را بر روي عرشه يکي از کشتي هايش حمل کرد و پهنة دريا را شکافت.

اکنون 52 سال ازآن تاريخ ميگذرد وکانتينر نه تنها درحمل ونقل دريائي بلکه اگربا دقت نگاه کنيم تمام زندگي را تحت تأثير قرارداده است ،‌از ويژگي هاي حمل ونقل کانتينري ،‌حمل ونقل ارزان ، مطمئن وايمن کالا را ميتوان نام برد. بقول يکي از مديران بزرگترين ناوگان حمل ونقل کانتينري دنيا، هزينه حمل ونقل يک تلويزيون از کره جنوبي تا کپنهاگ حدود 15 دلار است درحاليکه هزينه حمل ونقل همان تلويزيون از بندر تا مرکز فروش در کپنهاگ همان 15 دلار است. آيا تا به حال فکر کرده ايد اگر پديده اي به نام کانتينر نبود همين کامپيوتر جلوي شما به چه قيمتي به دست شما ميرسيد؟ آمارها نشان ميدهد حجم تجارت دريايي جهاني درسال 1384 حدود 7 ميليارد تن بوده است که 400.000.000 تن آن سهم حمل ونقل کانتينر بوده است وپيش بيني ميشود اين رقم تا سال 2010 به 520.000.000 تن برسد، آنچه که مسلم است درطول 52 سالي که از تولد کانتينر درجهان گذشته است