بازرسی دوره اي جرثقیل

1- كل دستگاه از لحاظ آسيب ساختاري از قبيل، كج شدگي و ترك خوردگي در شاسي اصلي، مجموعه جك هاي تعادلي دستگاه و متعلقات ساختاري مربوط به حمل كننده ( كشنده ) و ... بازرسي (در بازرسي جرثقيل و صدور گواهي سلامت) شود.
2-تمامي اتصالات جوش كاري شده از لحاظ ترك خوردگي، پوسته پوسته شدن رنگ، فرسودگي، خميدگي و خوردگي بازرسي (در بازرسي جرثقيل و صدور گواهي سلامت) شوند. بوم هيدروليك از لحاظ خميدگي و كج شدگي بازرسي (در بازرسي جرثقيل و صدور گواهي سلامت) شود.
3- تغيير شكل، ترك خوردگي و خوردگي در اجزاي ساختاري توسط تست هاي غير مخرب حداقل يك بار در سال به وسيله شركت بازرسي (در بازرسي جرثقيل و صدور گواهي سلامت) معتبر انجام شود و گزارشات مربوط به هر دستگاه بايد در سوابق و مدارك دستگاه بايگاني شود.
4-درام ها و قرقره ها از لحاظ ضعيف شدگي، فرسودگي و ترك خوردگي بازرسي (در بازرسي جرثقيل و صدور گواهي سلامت) شود.
5- پين، شفت، بلبرينگ، دنده، غلتك، وسايل قفل كننده ، قلاب و متعلقات جك هاي تعادلي از لحاظ فرسودگي و ترك خوردگي بازرسي (در بازرسي جرثقيل و صدور گواهي سلامت) شوند.
6- اجزاي سيستم ترمز ، كلاچ، لنت ترمز، ضامن قلاب و چرخ جغجغه از لحاظ فرسودگي بيش از حد بازرسي (در بازرسي جرثقيل و صدور گواهي سلامت) شوند.
7- تمامي نشانگرها بار، زاويه بوم از لحاظ عملكرد صحيح و كاليبره بودن بازرسي (در بازرسي جرثقيل و صدور گواهي سلامت) شوند.
8- تمامي تجهيزات مولد نيرو ( موتور ، ژنراتور ) از لحاظ عملكرد صحيح بازرسي (در بازرسي جرثقيل و صدور گواهي سلامت) شوند.
9- تمام چرخ دنده ها از لحاظ فرسودگي بيش از حد بازرسي (در بازرسي جرثقيل و صدور گواهي سلامت) شوند.
10-وزنه هاي تعادلي به طور مناسب به يكديگر و به ساختار اصلي دستگاه متصل شده باشند.
11-تمام تجهيزات باربرداري شامل بوم كمكي ، قفل كن ها و متعادل كننده بار بايد داراي پلاك شناسايي خوانا و با دوام باشند.